יום רביעי, 19 בינואר 2011

דו"ח שנתי - סיגל הלאלי

 דו"ח שנתי  
חייבים בהגשת דו"ח שנתי
חייב בהגשת דוח שנתי כל אדם שפקיד שומה דרש זאת ממנו. בנוסף חייבים בהגשת דוח שנתי:
-          -  אשה נשואה שהצהירה כי תדווח על הכנסותיה בדוח שנתי נפרד מבעלה ובעלה לא כלל בשל כך את הכנסותיה בדוח השנתי שלו. דוח נפרד 
          אין משמעותו עריכת שומה נפרדת לאשה הנשואה.
-          -    יחיד תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס.
-          -    חבר בני-אדם שהיתה לו הכנסה (מחזור) בשנת המס.
-          -  תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בישראל.
-          -  מי שהיה חייב להגיש דוח שנתי בשנת המס הקודמת.
-          -   מוסד ציבורי (כהגדרתו בפקודת המס).
-          -   ארגון מקצועי (כהגדרתו בפקודת המס).
 
פטורים מהגשת דו"ח שנתי
-          יחיד תושב ישראל יהיה פטור מחובת הגשת הדוח על ההכנסה אם נתקיימו לגביו כל אלה:
-          כל הכנסותיו היו מ"משכורת", "דמי שכירות" ו"הכנסה נוספת" (או מצירוף של אלה).
לעניין זה: משכורת – הכנסת עבודה, קיצבה, וכן מענק פרישה או מוות וסכום המתקבל עקב היוון קצבה החייבים במס.
דמי שכירות – הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס בשיעור של 10% מההכנסה ברוטו בהתאם לסעיף 122 לפקודה.
הכנסה נוספת –
     1.    הכנסה שממנה נוכה מס במקור (כגון – ריבית, דיבידנד, שכר סופרים, בוחנים, מרצים, שירותי משרד, עמלות ביטוח וכדומה).
     2.    הכנסה שחל לגביה שיעור מס מוגבל, ונוכה ממנה במקור מלוא המס, או שחל לגביה פטור ממס. ובלבד שאינה הכנסה מעסק או 
            ממשלח- יד או מעבודה.
     3.    הכנסה ממכירת נייר ערך זר, שנוכה ממנה מס בשיעור שאינו נמוך מ-5% מהתמורה. ובלבד שסכום הכנסת היחיד ממכירת נייר ערך זר
            אינו עולה על הסכום שנקבע בפקודה (55,000 ש"ח בשנת 2002).
-          -  סך הכנסותיו לא עלו על הסכום הקבוע בחוק
- משכורת ודמי שכירות – בשנת המס 2002 530,000 ש"ח הכנסה נוספת – בשנת המס 2002 270,000 ש"ח
 
מועד הדיווח
-          - המנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה ומצרף מאזן ודוח רווח והפסד – יגיש את הדוח השנתי עד ליום 31 במאי בשנה עבור  
        שנת המס שנסתיימה ביום 31 בדצמבר.
-          - עובד שכיר ואדם המנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות של בסיס מזומן – יגיש דוח שנתי עד ליום 30 באפריל עבור שנת המס
        שנסתיימה ביום 31 בדצמבר. לרוב, מס הכנסה נותנים דחייה אוטומטית להגשה. המועד האחרון להגשת הדוח לשנת 2007 הוא ה-29 במאי 
        2008. מייצגים (רואי חשבון ויועצי מס) מקבלים ארכה נוספת עבור לקוחותיהם.
-          - מי שנקבע לו תקופת שומה מיוחדת – יגיש את הדוח השנתי תוך 4 חודשים או תוך 5 חודשים, לפי העניין, מתום התקופה המיוחדת.
 
  סיגל הלאלי בעזרת צוות מקצועי ומיומן יגישו את דוחותיך בהתאם לנהלים והתקנות הקבועים בחוק ותעמוד איתך מול המוסדות.

הנהלת חשבונות -עסק חדש עם סיגל הלאלי

מקימים עסק חדש ?חשוב שתתחילו אותו ברגל ימין. פנו אלינו ונסייע לכם בהקמת העסק ובניהולו השוטף על ידי:

- פתיחת תיקים בכל מוסדות המס  
- תמיכה והדרכה טלפונית  
- דיווחים שוטפים לביטוח לאומי, מע"מ ומס הכנסה  
- ניהול תיקי ניכויים והפקת תלושי שכר לעובדים  
- סיוע מקצועי בנושא חשבות שכר     

ליווי צמוד, כולל בדיקת ריווחיות תכנוני מס בהתאם לצורך התאמת מערכת הנהלת החשבונות עפ"י צרכי העסק משלביו הראשונים כדי שתתחילו ברגל ימין
הכנסו ללא התחייבות מצדכם לייעוץ, הדרכה ותכנון מס. תוכלו לשאול כל שאלה שתרצו ותקבלו טיפים חשובים ומועילים.